سرویس های ماهر

اهداف و ماموریت

با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که دراکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال 87 ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات بعهده دارد.

گزارش آی پی های آلوده دستگاهی از منابع خارجی و داخلی

گزارش دیفیس و پایداری سامانه ها

پویش مداوم آسیب پذیری

ارزیابی فنی وضعیت امنیتی دستگاه ها

خدمات امنیت ابری

تشخیص و مقابله با حملات

تست نفوذ و باگ بانتی

انتقال سرویس ها روی ابر دولت الکترونیک

استخراج آسیب پذیری های وبسایت های سازمانی

شناسایی فایل های مخرب و بدافزار