آسیب پذیری خطرناک محصولات SIMATIC WinCC ، SIMATIC PCS7 و SIMATIC TIA Portal


انتشار شرکت Siemens در خصوص  محصولات SIMATIC WinCC Runtime و SIMATIC PCS7 و SIMATIC WinCC ( همچنین نسخه TIA PORTAL ) که اجازه اجرای کد را برای حمله کننده برروی سیستم های آلوده را فراهم می کند و این آسیب پذیری قابل بهره برداری از راه دور می باشد.

آسیب پذیری خطرناک محصولات SIMATIC WinCC ، SIMATIC PCS7 و SIMATIC TIA Portal

طبق مستند منتشر شده شرکت Siemens در تاریخ 2019-09-10 (19/6/98) محصولات SIMATIC WinCC Runtime و SIMATIC PCS7 و SIMATIC WinCC ( همچنین نسخه TIA PORTAL ) دارای آسیب پذیری با درجه اهمیت 9.1 و شماره CVE-2019-10916 هستند که اجازه اجرای کد را برای حمله کننده برروی سیستم های آلوده را فراهم می کند. این آسیب پذیری قابل بهره برداری از راه دور می باشد ( حمله کننده می بایست به project file دسترسی داشته باشد ) و به دلیل ضعف در کد از نوع SQL INJECTION (شماره CWE-89) بوجود آمده است.

محصولات آسیب پذیر به ظرح زیر می باشند :

 • تمامی نسخه های SIMATIC PCS 7 V8.0
 • تمامی نسخه های SIMATIC PCS 7 V8.1 قبل از 1 به همراه  WinCC V7.3 Upd 19
 • تمامی نسخه های SIMATIC PCS 7 V8.2قبل از 2 SP1 به همراه  WinCC V7.4 SP1Upd11
 • تمامی نسخه های SIMATIC PCS 7 V9.0 قبل از 0 SP2 به همراه  WinCC V7.4 SP1Upd11
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC (TIA Portal) V13
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC (TIA Portal) V14
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC (TIA Portal) V15
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC Runtime Professional V13
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC Runtime Professional V14 قبل از 1 Upd 11
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC Runtime Professional V15 قبل از 1 Upd 3
 • نسخه SIMATIC WinCC V7.2 و همه نسخه های قبل از آن
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC V7.3 قبل از 3 Upd 19
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC V7.4 قبل از 4 SP1 Upd 11
 • تمامی نسخه های SIMATIC WinCC V7.5 قبل از 5 Upd 3

 جهت رفع این آسیب پذیری به نکات زیر توجه فرمایید:

بروز رسانی های زیر توسط Siemens منتشر شده که در آن ها این آسیب پذیری مرتفع شده است :

بازگو شده از : مرکز ماهر

اخبار

CVE-2019-10916SiemensSIMATIC PCS7SIMATIC TIA PortalSIMATIC WinCSQL INJECTIONTIA PORTAL

Leave a Reply

Your email address will not be published.