شناسایی ضعف های اساسی امنیتی در بستر زیرساخت شبکه کشور و ارائه ی گزارش های پیش از وقوع حادثه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *