شناسایی بیش از 100 سرور حیاتی و آسیب پذیر موجود در شبکه ملی اطلااعات و ارائه گزارش آن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *