تحلیل بدافزارهای بسیارخطرناکی که توسط پیشرفته ترین تکنیک های AVBypass فعالیت می کردند و ارائه قوانین Yara و Sigma جهت استفاده در سامانه های امنیتی سازمانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.