کمک به کشف حمله و اثرات آن و پاکسازی دسترسی ها و بدافزارهای نصب شده توسط نفوذگر در سطح استان و کشور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *